Uzumaki

25/09/2012 15:07

Uzumaki Haru

Uzumaki Haru é o filho mais novo de naruto ele tem uma pata da kyuubi que foi lhe dado como uma dadiva de nascimento

Senen Goroshi

Chakra Level: 10. Chakra: 30.

Uzumaki Naruto Rendan

Chakra Level: 20. Chakra: 50.

Rasengan

Chakra Level: 30. Chakra: 100.

Bunshin no Jutsu

Chakra Level: 30. Chakra: 100.

Kage Bunshin no Jutsu

Chakra Level: 50. Chakra Level Two: 60. Chakra Level Three: 80. Chakra: 150. 

Oodama Rasengan

Chakra Level: 60. Chakra: 200.

Fuuton Rasen-Shuriken

Chakra Level: 80. Chakra: 500

sennin rasen shuriken

mode sannin

raserengan

sup oodama rasengan

oodama anormal

sannin prision

gamas kushiose no jutsu

supremo
Yellow Kuchyose no Jutsu
Yellow Rasengan
Yellow Prision

Yellow Oodama Rasengan
Yellow Bunshin no Jutsu

Yellow Flash

 

super fuuto-ship

rasengan ship

jinchuuriki menus kyuubi no chakra

sup oodama rasengan

oodama anormal

kyuubi explosion

jinchuuriki kyuubi atack

jinchuuriki kyuubi yon
jinchuuriki menus kyuubi no chakra
jinchuuriki kyuubi no chakra
kyuubi atack
kyuubi explosion
kyuubi baf
kyuubi dead

Rokudou Atack
Rikudou Sennin Mode
Rikudou Atack

 

China Uzumaki

 

Shina uzumaki é a filha mais velha de naruto ela pode ser considerada a mais forte do clã uzumaki.

Senen Goroshi

Chakra Level: 10. Chakra: 30.

Uzumaki Naruto Rendan

Chakra Level: 20. Chakra: 50.

Rasengan

Chakra Level: 30. Chakra: 100.

Bunshin no Jutsu

Chakra Level: 30. Chakra: 100.

Kage Bunshin no Jutsu

Chakra Level: 50. Chakra Level Two: 60. Chakra Level Three: 80. Chakra: 150. 

Oodama Rasengan

Chakra Level: 60. Chakra: 200.

Fuuton Rasen-Shuriken

Chakra Level: 80. Chakra: 500

sennin rasen shuriken

mode sannin

raserengan

sup oodama rasengan

oodama anormal

sannin prision

gamas kushiose no jutsu

supremo
Yellow Kuchyose no Jutsu
Yellow Rasengan
Yellow Prision

Yellow Oodama Rasengan
Yellow Bunshin no Jutsu

Yellow Flash

 

super fuuto-ship

rasengan ship

jinchuuriki menus kyuubi no chakra

sup oodama rasengan

oodama anormal

kyuubi explosion

jinchuuriki kyuubi atack

jinchuuriki kyuubi yon
jinchuuriki menus kyuubi no chakra
jinchuuriki kyuubi no chakra
kyuubi atack
kyuubi explosion
kyuubi baf
kyuubi dead

Rokudou Atack
Rikudou Sennin Mode
Rikudou Atack